0
0
Subtotal:  0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Kamermuziek Oosterbeek en degene die een toegangsbewijs voor een concert van Stichting Kamermuziek Oosterbeek bestelt/koopt (hierna te noemen: de “Bezoeker”).
Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.2  Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1  De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Stichting Kamermuziek Oosterbeek en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het evenement bij Stichting Kamermuziek Oosterbeek bestelt/koopt.
2.2  Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt.
2.3  Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement.
2.4  Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
2.5  De Stichting Kamermuziek Oosterbeek kan de ontvangst van het toegangsbewijs niet garanderen. Als de Bezoeker geen toegangsbewijs heeft ontvangen, meldt hij dit tijdig voor het Evenement aan de Stichting Kamermuziek Oosterbeek. Tijdig wil zeggen op een moment voor aanvang van het Evenement zodat de Stichting Kamermuziek Oosterbeek het gekochte toegangsbewijs ongeldig kan maken en een nieuw toegangsbewijs kan verstrekken. Als het toegangsbewijs is gekocht bij de Stichting Kamermuziek Oosterbeek of een (voor)verkoopadres, dan ontvangt de Bezoeker een nieuw toegangsbewijs. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het toegangsbewijs heeft gekocht.
2.6  Stichting Kamermuziek Oosterbeek behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Stichting Kamermuziek Oosterbeek gestelde maximum te houden.
2.7  Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

 1. Toegang

3.1  De houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. De Stichting Kamermuziek Oosterbeek gaat ervan uit dat deze houder ook de rechthebbende is.
3.2  Een toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot (de betreffende ruimte in) het Gebouw of de Plaats na aanvang of na afloop van het betreffende Evenement.

3.3  Gedurende het verblijf in het Gebouw of de Plaats is de Bezoeker verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de (met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement) geldende regels van fatsoen. De Bezoeker is ook verplicht om de huisregels en instructies van als zodanig kenbare functionarissen van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek.
3.4  Als de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, huisregels en/of instructies handelt, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht op vergoeding van zijn toegangsbewijs en/of overige kosten.
3.5  De toegang kan in dit geval voor onbepaalde of bepaalde tijd worden ontzegd.

 1. Verbod doorverkoop e.d.

4.1  De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.
4.2  De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet (gratis) en niet in het kader van commerciële doeleinden aan een derde geeft, is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs overdraagt. De Bezoeker staat er tegenover de Stichting Kamermuziek Oosterbeek voor in dat deze derde(n) de verplichtingen nakomt.
4.3  Stichting Kamermuziek Oosterbeek is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de Bezoeker, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

 1. Overige verplichtingen van de Bezoeker

5.1  De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van bevoegden zijn toegangsbewijs te tonen.
5.2  Ten behoeve van de bespeler(s) en medebezoekers is het de Bezoeker verboden om zonder toestemming van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek foto-, video-, film,- en geluidsopnames te maken, en/of om hiervoor geschikte apparatuur tijdens het Evenement te gebruiken. Het is de Bezoeker niet toegestaan (een enkel deel van) de voorstelling te reproduceren, verspreiden of uit te zenden in welke vorm en door welk middel dan ook, of op te slaan in een database of terugzoeksysteem. Bij overtreding kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd.  
5.3  De Bezoeker mag zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming geen promotie maken voor een eigen organisatie.
5.4  De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of
aanwijzingen van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden.
5.5  Binnen het Gebouw of de Plaats geldt een rookverbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren, met uitzondering van eventueel daarvoor bestemde rookruimtes. Een functionaris van het Gebouw of de Plaats heeft het recht om bij overtreding de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.

 1. Rechten van Stichting Kamermuziek Oosterbeek

6.1  Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Stichting Kamermuziek Oosterbeek gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of Bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Stichting Kamermuziek Oosterbeek heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
6.2  Stichting Kamermuziek Oosterbeek behoudt zich het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Stichting Kamermuziek Oosterbeek dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
6.3  De Stichting Kamermuziek Oosterbeek heeft het recht om van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken, voorafgaand, tijdens en/of na afloop van het Evenement. De Stichting Kamermuziek Oosterbeek handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de Bezoeker niet identificeerbaar in beeld te brengen. Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden.

 1. Overmacht

7.1  De Stichting Kamermuziek Oosterbeek is in aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, waaronder de restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, weersomstandigheden, van overheidswege opgelegde maatregelen ter voorkomen van de verspreiding van ziekte, terroristische dreiging en storing.
7.2  In geval van overmacht, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van een of meer van de bespeler(s), heeft de Stichting Kamermuziek Oosterbeek het recht de betreffende bespeler(s) te vervangen door vergelijkbare andere bespelers en waar nodig het programma aan te passen, of het Evenement te verschuiven naar een latere datum, of het Evenement te annuleren.
7.3  Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting Kamermuziek Oosterbeek wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Stichting Kamermuziek Oosterbeek uitsluitend verplicht zijn aan de Bezoeker de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de Bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Stichting Kamermuziek Oosterbeek slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de Bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats . Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed.
7.4  Indien het Evenement door de Stichting Kamermuziek Oosterbeek wordt verplaatst blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. De Stichting Kamermuziek Oosterbeek kan er bij verplaatsing ook voor kiezen om nieuwe toegangsbewijzen voor het Evenement te verstrekken. In dat geval vervallen de eerder verstrekte toegangsbewijzen. Als de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan heeft hij het recht zijn toegangsbewijs in te leveren bij de partij waarbij het toegangsbewijs is aangeschaft en ontvangt hij een restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Bezoeker binnen twaalf weken te rekenen vanaf de datum waarop het Evenement zou plaatsvinden een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de Bezoeker geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
7.5  De Stichting Kamermuziek Oosterbeek heeft het recht de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een calamiteit, het Gebouw of de Plaats geheel of gedeeltelijk te ontruimen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of andere kosten en/of schadevergoeding.).

 1. Aansprakelijkheid Stichting Kamermuziek Oosterbeek

8.1  Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw of de Plaats is geheel voor zijn/haar eigen rekening en risico. De Stichting Kamermuziek Oosterbeek is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of het aan de Bezoeker toegebracht letsel, die/dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek en/of zijn functionarissen. Alleen die schade waarvoor de Stichting Kamermuziek Oosterbeek verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had moeten zijn, komt voor vergoeding in aanmerking, en alleen voor het gehanteerde maximum verzekerde bedrag resp. maximaal EUR 25.000 per gebeurtenis. Als er geen uitkering plaatsvindt door de verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek beperkt tot een bedrag van EUR 25.000 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen. 
8.2  De aansprakelijkheid van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek wordt onder meer uitgesloten voor: 
a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door de Stichting Kamermuziek Oosterbeek ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw of de Plaats en de door deze derden ingeschakelde personen; 
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen; 
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen de Stichting Kamermuziek Oosterbeek en de Bezoeker betrekking heeft; 
d. schade veroorzaakt door andere Bezoekers.
e. schade die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

 1. Persoonsgegevens

9.1  De persoonsgegevens van de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres, de postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en het e-mailadres van de Bezoeker, die door de Stichting Kamermuziek Oosterbeek worden geregistreerd in verband met de verkoop van een toegangsbewijs, worden in de administratie van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek opgenomen en eventueel verstrekt aan de relevante partner(s) bij het Evenement. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen, bezoekersherkomstanalyse en mailings.
9.2  De Bezoeker kan zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage, en/of zich afmelden voor ontvangst van de mailings. De Stichting Kamermuziek Oosterbeek verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Klachten

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen de Stichting Kamermuziek Oosterbeek en de Bezoeker moeten binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij het bestuur van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek zijn ingediend. Worden klachten na deze termijn ingediend, dan kan het bestuur van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek besluiten om deze niet in behandeling te nemen. 
10.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek: 
a. wijzigingen in het programma, waaronder begrepen en niet beperkt tot, wijzigingen in de perso(o)n(en) van bespelers, in de samenstelling van het programma, tijdsbestek van het programma en verschuivingen van Evenementen naar een andere datum; 
b. de kwaliteit van de uitvoeringen van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen de Stichting Kamermuziek Oosterbeek en de Bezoeker betrekking heeft; 
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen en niet beperkt tot, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en vernieling; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren Bezoeker(s) zal de Stichting Kamermuziek Oosterbeek al het mogelijke doen om deze Bezoekers in de toekomst (zo nodig) de toegang te ontzeggen; 
d. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw of de Plaats, en/of op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht; 
    e. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw of de Plaats; 
f. overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen; 
g. (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die nodig zijn voor de voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw of de Plaats; 
h. de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan; 
i. overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en/of boventiteling; 
j. de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek die voorziening al dan niet aan te bieden; 
k. overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer; 
l. ontzegging van de toegang tot een reeds aangevangen Evenement.

 1. Slotbepalingen

11.1    Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Bezoeker en de Stichting Kamermuziek Oosterbeek bestaat is Nederlands recht van toepassing.
11.2    Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen
de Stichting Kamermuziek Oosterbeek en de Bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Stichting Kamermuziek Oosterbeek is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.